ue

“Szypuła Halina „SARA” Produkcja Obuwia”
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Projekt nr POIR.03.03.03-18-0008/19

Tytuł projektu: "Promocja marki BOHEMA CLOTHING na arenie międzynarodowej."

Cele i efekty realizacji projektu:

Głównym celem realizacji przedmiotowego projektu jest wzrost rozpoznawalności polskiej marki BOHEMA CLOTHING na arenie międzynarodowej oraz wzrost wolumenu przychodów z eksportu. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie umiędzynarodowienie działalności firmy Beneficjenta oraz wzrost sprzedaży. Intensywna promocja projektu oraz
asortymentu oferowanego przez Beneficjenta prowadzić będzie to do wzrostu rozpoznawalności marki, ugruntowania jej pozycji jako producenta odzieży oraz promocji branży mody polskiej, a w konsekwencji Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość projektu: 506 100,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 430 185,00 PLN

Projekt nr POIR.03.03.03-18-0017/20

Tytuł projektu: "Działania podnoszące rozpoznawalność marki BOHEMA CLOTHING na rynkach zagranicznych. "

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Działania objęte projektem wpisane w długoterminową strategię rozwoju firmy mają na celu ugruntowanie pozycji na rynkach zagranicznych i umocnienie marki produktowej postrzeganej przez pryzmat jej wysokiej jakości i unikatowości.

Wartość projektu: 498 500,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 423 725,00 PLN

Projekt nr POIR.03.03.03-18-0014/21

Tytuł projektu: "Internacjonalizacja marki BOHEMA CLOTHING przez udział w międzynarodowym wydarzeniu EXPO 2020."

Cele i efekty realizacji projektu:

Celem realizacji projektu jest internacjonalizacja prowadzonej działalności na rynkach Zatoki Perskiej. Realizacja działań objętych zakresem rzeczowo-finansowym projektu prowadzić będzie do zwiększenia rozpoznawalności marki produktowej oraz jej konkurencyjności. Implementacja powziętych działań projektowych przyczyni się do materializacji założonych w projekcie wartości wskaźników rezultatu tj. wygenerowania przychodów ze sprzedaży na eksport produktów oraz podpisania kontraktów biznesowych.

Wartość projektu: 738 100,00 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 369 050,00 PLN